Základní škola a mateřská škola Teplice
Základní škola a mateřská škola Teplice
Základní škola a Mateřská škola Teplice U Červeného kostela 110

Prevence

Preventivní program školy 
 

1. Úvod

Preventivní program je určen pro žáky a pedagogické pracovníky a ve svém důsledku má vést k pozitivní změně klimatu školy. Zasahuje výchovnou i vzdělávací složku během celého školního roku. Směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod.
Základním předpokladem k maximální účinnosti PP je aktivní zapojení všech žáků a pedagogických pracovníků školy. Rodiče jsou s PP průběžně na třídních schůzkách seznamováni.

Prevence rizikového chování zahrnuje především aktivity v těchto oblastech

 • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • agrese, šikana, kyberšikana, násilí
 • kriminality, delikvence a vandalismu
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • spektrum poruch příjmu potravy
 • xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, homofobie
 • komerčního sexuálního zneužívání dětí, sexuální rizikové chování
 • syndromu týraných a zneužívaných dětí
 • záškoláctví
 • sekt a sociálně patologických náboženských hnutí


Preventivní program pro školní rok 2022/2023 vychází z těchto materiálů:

 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2027
 • Zákon 65/2017Sb.ze dne 19.1.2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Č.j. -21291/2010-28 s účinností k 1.11.2010
 • Metodický pokyn MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení – MŠMT- 21149/2016
 • Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance – Č.j. 14 423/1999-22
 • Metodický pokyn MŠMT ČR k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví – Č.j. 10 194/2002-14
 • Směrnice k prevenci rizikového chování – vydané ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Teplice s účinností od 1.11.2010
 • Školní preventivní strategie na období 2019 -2021
 • Školní vzdělávací program „Učíme se pro život“ podle RVP ZV Základní vzdělávání
 • Školní program proti šikanování (MIŠ)
 • Krizový scénář při vypuknutí skupinového násilí
 • EMCDDA: tematické dokumenty „Prevence pozdějších návykových poruch u dětí a adolescentů s rizikovým chováním
 • Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta ( Školský zákon §22a,22b a 31)


2. Hlavní cíl

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči projevům rizikového chování. Především má vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům.


2.1. Dílčí cíle

 • dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování
 • systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
 • vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy
 • podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich kompetencí
 • zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence
 • spolupráce s rodiči našich žáků, otevřenost vůči veřejnosti

 

2.2. Vymezení cílové skupiny

 • žáci I. stupně naší školy –  1. - 5. ročník ZŠ ( + třídy 1.-5. podle §16 odst.9 ŠZ)
 • žáci II. stupně naší školy - 6.-9.roč.ZŠ (třídy podle §16 odst.9 ŠZ)
 • žáci speciálních tříd –PO1, PO2, PO3 - ZŠS
 • žáci navštěvující školní družinu
 • žáci přípravného ročníku - PT


3. Koordinace preventivních aktivit na škole

Za koordinaci preventivních aktivit na škole zodpovídá školní metodik prevence Mgr. Helena Müllerová jmenovaná do této funkce ředitelkou školy Mgr. Dagmar Kellnerovou. V rámci své činnosti se podílí na analýze současného stavu a zároveň řešení jednotlivých problémů. Školní metodik koordinuje práci jednotlivých učitelů, spolupracuje s výchovnou poradkyní Mgr. Dagmarou Kellnerovou, s okresním metodikem Mgr. Denisou Třešňákovou a dalšími institucemi (PPP, OSPOD, Policie ČR, White Light I. Ústí nad Labem, OS Reliéf, nez.org.Květina,org. Romano Jasnica-Krupka).

O škole

Zřizovatel

Logo Ústeckého kraje

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace

U Červeného kostela 110/29
415 01 Teplice, Trnovany

Telefon: 417 539 268
E-mail: zvs.aps@seznam.cz

Datová schránka: cu5wq5s

SPONZOŘI A PARTNEŘI