Základní škola a mateřská škola Teplice
Základní škola a mateřská škola Teplice
Základní škola a Mateřská škola Teplice U Červeného kostela 110

Školní poradenství


Školní poradenství zajišťuje a realizuje výchovně vzdělávací koncepci školy, jeho úkoly vycházejí z této koncepce.

 

Tým, ve složení výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped, sociální pedagog a třídní učitelé se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky, poskytuje informační a poradenské služby rodičům a  spolupodílí se na tvorbě a rozvoji výchovně vzdělávacího  a preventivního systému naší školy. Ke zkvalitnění těchto služeb jsou využívány finanční prostředky z  projektů vypisované jak Ústeckým krajem, tak i MŠMT.

 

Naše škola je otevřena novým směrům a odlišným názorům a postojům, kromě jiného nabízí i kvalitní volnočasovou a sportovní činnost žákům (jak v rámci školy, tak i Sportovního klubu), usiluje o vstřícnou a pozitivní komunikaci směrem k rodičům, úzce spolupracuje s řadou mimoškolních instuticí a nabízí také pedagogickým pracovníkům trvalé zkvalitňování jejich odbornosti.

 

Výchovný poradce (Mgr. et Bc. Dagmar  Kellnerová)

Výchovná poradkyně odpovídá za oblast profesní orientace žáků. Zpracovává plán výchovného poradenství, získává informace o  možnostech dalšího studia žáků a vede statistiku o umístění žáků. Spolupracuje s PPP a SPC, metodikem prevence, třídními učiteli i ostatními pedagogy. Informuje učitele o problematických záležitostech  na škole, svolává a řídí  porady o žácích, metodicky učitele vede. Pomáhá učitelům s řešením závažnějších kázeňských problémů, sleduje vývoj žáků s výchovnými problémy. Společně s třídními učiteli svolává a vede výchovné komise a  jejich dokumentaci a také se zabývá poradenstvím pro rodiče.

 

Školní metodik prevence 
Mgr. Helena Müllerová

Práce školního metodika prevence je důležitá zejména v koordinaci aktivit školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, tvorbě a realizaci preventivního programu školy a metodické činnosti zaměřené na pomoc dalším pedagogům. Metodik prevence  připravuje školení v rámci primární prevence a je zodpovědný za projektovou činnost v této oblasti. Školní metodik prevence ve spolupráci s ostatními pedagogy a dalšími odbornými pracovníky školy (třídní učitelé,  výchovný poradce) vytváří a realizuje Preventivní program, který minimalizuje výskyt rizikových forem chování na škole. Součástí MPP je i Program proti šikaně a Krizový scénář.
Společně s výchovnou poradkyní provádí depistáž (vyhledávání) problémů, které se ve škole vyskytují.

 

Třídní učitelé (se speciálně pedagogickým vzděláním)

Depistáž a následná spolupráce při speciálně pedagogickém vyšetření žáků v PPP nebo SPC. Součinnost při reedukaci žáků, komunikace s rodiči, zkvalitňování vyučovacího procesu, prevence sociálně patologických jevů.

 

Školní sociální pedagog Mgr. Helena Müllerová

Soustavná, cílená a včasná práce se žáky v riziku, žáky s problémy v chování i se žáky s poruchami chování, v  kontextu sociálních vazeb. Komunikace s odborníky, ostatními pedagogy školy, rodiči a vedením školy, hledání a návrhy řešení problémového chování. Depistáž, pohovory, pomoc třídním učitelům, preventivní práce v drogové i edukační oblasti.

 

Školní logoped Mgr. Iveta Koudelová

Pravidelně pracuje se žáky s logopedickými potížemi jak v rámci kroužku logopedie, tak v případě potřeby i individuálně s konkrétními žáky a jejich rodiči.

O škole

Zřizovatel

Logo Ústeckého kraje

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace

U Červeného kostela 110/29
415 01 Teplice, Trnovany

Telefon: 417 539 268
E-mail: zvs.aps@seznam.cz

Datová schránka: cu5wq5s

SPONZOŘI A PARTNEŘI