ZŠ a MŠ TepliceU Červeného kostela 110 příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Teplice
Základní škola a Mateřská škola Teplice U Červeného kostela 110

Školní poradenství


Školní poradenství zajišťuje a realizuje výchovně vzdělávací koncepci školy, jeho úkoly vycházejí z této koncepce

Adresa školy: ZŠ a MŠ, U Červeného kostela 110, 41501 Teplice
Web: www.zsamsteplice.cz
Kontaktní telefon: 417 539 268
Mailové adresy: zvs.aps@seznam.cz, zs_a_ps@volny.cz

Tým, ve složení výchovný poradce, školní metodik prevence a jeho zástupkyně, etoped, logoped a třídní učitelé se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky, poskytuje informační a poradenské služby rodičům a  spolupodílí se na tvorbě a rozvoji výchovně vzdělávacího  a preventivního systému naší školy. Ke zkvalitnění těchto služeb jsou využívány finanční prostředky z  projektů vypisované jak Ústeckým krajem, tak i MŠMT.

Naše škola je otevřená novým směrům a odlišným názorům a postojům, kromě jiného nabízí i kvalitní volnočasovou a sportovní činnost žákům (jak v rámci školy, tak i Sportovního klubu), usiluje o vstřícnou a pozitivní komunikaci směrem k rodičům, úzce spolupracuje s řadou mimoškolních instuticí a nabízí také pedagogickým pracovníkům trvalé zkvalitňování jejich odbornosti.

Výchovný poradce (Mgr. Jitka Mazačová)

Výchovná poradkyně odpovídá za oblast profesní orientace žáků. Zpracovává plán výchovného poradenství, získává informace o  možnostech dalšího studia žáků a vede statistiku o umístění žáků. Spolupracuje s PPP a SPC, metodikem primární prevence, třídními učiteli i ostatními pedagogy. Informuje učitele o problematických záležitostech  na škole, svolává a řídí  porady o žácích, metodicky učitele vede. Pomáhá učitelům s řešením závažnějších kázeňských problémů, sleduje vývoj žáků s výchovnými problémy. Společně s třídními učiteli svolává a vede výchovné komise a  jejich dokumentaci a také se zabývá poradenstvím pro rodiče.

Školní metodik prevence 
Mgr. Jaroslava Moczerniuková

Práce školního metodika prevence je důležitá zejména v koordinaci aktivit školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, tvorbě a realizaci preventivního programu školy a metodické činnosti zaměřené na pomoc dalším pedagogům. Metodik prevence  vede Klub prevence, připravuje školení v rámci primární prevence a je zodpovědný za projektovou činnost v této oblasti. Školní metodik prevence ve spolupráci s ostatními pedagogy a dalšími odbornými pracovníky školy (třídní učitelé,  výchovný poradce) vytváří a realizuje Minimální preventivní program, který minimalizuje výskyt rizikových forem chování na škole. Součástí MPP je i Program proti šikaně a Krizový scénář.
Společně s výchovnou poradkyní provádí depistáž (vyhledávání) problémů, které se ve škole vyskytují.

Třídní učitelé (se speciálně pedagogickým vzděláním)

Depistáž a následná spolupráce při speciálně pedagogickém vyšetření žáků v PPP nebo SPC. Součinnost při reedukaci žáků, komunikace s rodiči, zkvalitňování vyučovacího procesu, prevence sociálně patologických jevů.

Školní etoped Mgr. Jaroslava Moczerniuková

Soustavná, cílená a včasná práce se žáky v riziku, žáky s problémy v chování i se žáky s poruchami chování. Komunikace s odborníky, ostatními pedagogy školy, rodiči a vedením školy, hledání a návrhy řešení problémového chování. Depistáž, pohovory, pomoc třídním učitelům, preventivní práce v drogové i edukační oblasti.

Školní logoped Mgr. Iveta Koudelová

Pravidelně pracuje se žáky s logopedickými potížemi jak v rámci kroužku logopedie, tak v případě potřeby i individuálně s konkrétními žáky a jejich rodiči.

O škole

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace

U Červeného kostela 110/29
415 01 Teplice, Trnovany

Telefon: 417 539 268
E-mail: zvs.aps@seznam.cz

Datová schránka: cu5wq5s

SPONZOŘI A PARTNEŘI