Základní škola a mateřská škola Teplice
Základní škola a mateřská škola Teplice
Základní škola a Mateřská škola Teplice U Červeného kostela 110

Aktivity školy


Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Pro školu je důležitá projektová činnost v rámci programu Preventivní programy Ústeckého kraje. Každý rok je nám uznán projekt na podporu prevence rizikového chování. Finanční prostředky jsou použity na volnočasové aktivity a zvýšení odolnosti žáků vůči rizikovému chování. Škola je zapojena do mezinárodního projektu "Vím, co chci dělat". Tento projekt je realizován ve spolupráci s německými speciálními školami a finančně podporován Univerzitou v Lipsku. Jeho hlavním cílem je zlepšení komunikačních dovedností žáků, schopnosti vyhledávat a třídit informace o zvoleném povolání a usnadnění přechodu na odborné učiliště. Každý rok je podávána žádost na Magistrát města Teplice na získání finančních prostředků pro zabezpečení sportovních aktivit školy.

Mimoškolní činnost

Téma školních projektů, tematických dnů, akcí, volí vyučující podle věkových skupin, náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Žáci naší školy se již řadu let pravidelně zapojují do akcí pořádaných různými organizacemi – např. Přechod Krkonoš, MR v cyklistice, výtvarných a sportovních soutěží v rámci regionu (SHM, plavecké přebory, turnaje v míčových hrách…), účastní se tematických pořadů organizovaných Regionální knihovnou. Na naší škole se pravidelně pořádají sportovně zábavná odpoledne, sportovní soustředění, soutěže MISS školy, vědomostní soutěž „Čarujeme s vědomostmi“, sportovní turnaje, Abilympiády – utkání v netradičních disciplínách. Interiér školy zdobí tematické výstavy k jednotlivým ročním obdobím. Žáci se celoročně zapojují do sběru druhotných surovin. Významným počinem v podmínkách naší školy je fungující Klub prevence, který nabízí zejména problémovým žákům kvalitní prožití volného času (společenské hry, plavání, výlety, návštěvy kulturních zařízení, besedy, Noc ve škole), ve spolupráci s krizovým centrem White Light I. zajišťuje žákům a jejich rodičům v případě potřeby odbornou pomoc. Důležitá je také spolupráce s Městskou policií, odd. sociální ochrany dětí. O všem dění pak informuje školní časopis Trnovánek, na jehož tvorbě se velkou měrou podílejí samotní žáci. Každoročně probíhají tzv. tematické dny, zaměřené zejména na volnočasové aktivity, orientaci v pracovních činnostech s výhledem na profesní uplatnění, seznamování se s blízkým regionem. Tyto dny jsou organizovány dle momentálních možností a potřeb školy.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Rodiče se mohou o dění ve škole informovat telefonicky, při předem sjednaných návštěvách v rámci konzultačních hodin u výchovného poradce, školního metodika prevence a u jednotlivých vyučujících, rovněž se mohou s dotazy a podněty obracet přímo na ředitelku školy. Další informace o dění ve škole mohou rodiče získat ze školních webových stránek a ze školního časopisu Trnovánek. O zajímavostech dění v naší škole informujeme v Teplickém deníku. Rodiče jsou informováni o prospěchu a chování žáků na třídních schůzkách, které se konají 3-4 krát ročně. Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době akcí pro veřejnost (výstavy, akademie, sportovní a zábavná odpoledne aj.) Rodiče mají možnost vyjádřit se k otázkám výchovy a vzdělávání svých dětí. Škola má zřízenou školskou radu ke dni 1.8.2005 usnesením Rady Ústeckého kraje ze dne 15.6.2005. Ve své činnosti se řídí ustanovením paragrafu 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon. Škola spolupracuje při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků se školskými poradenskými zařízeními - Pedagogicko - psychologickou poradnou v Teplicích a se Speciálně pedagogickým centrem, s dětským psychiatrem a s dětskými lékaři. Úzká spolupráce je s oddělením sociálně právní ochrany dětí v Teplicích, s Městskou policií v Teplicích i s Policií ČR. Škola spolupracuje s ostatními školami, které vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Regionální knihovnou a s krizovým centrem White Light I. V rámci profesní přípravy škola spolupracuje s Úřadem práce v Teplicích a jeho Informačním a poradenským střediskem. Velmi dobrá spolupráce je i se zřizovatelem.

O škole

Zřizovatel

Logo Ústeckého kraje

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace

U Červeného kostela 110/29
415 01 Teplice, Trnovany

Telefon: 417 539 268
E-mail: zvs.aps@seznam.cz

Datová schránka: cu5wq5s

SPONZOŘI A PARTNEŘI