ZŠ a MŠ TepliceU Červeného kostela 110 příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Teplice
Základní škola a Mateřská škola Teplice U Červeného kostela 110

Prevence


Minimální preventivní program

1. Úvod

Minimální preventivní program je určen pro žáky a pedagogické pracovníky a ve svém důsledku má vést k pozitivní změně klimatu školy. Zasahuje výchovnou i vzdělávací složku během celého školního roku. Směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod.
Základním předpokladem k maximální účinnosti MPP je aktivní zapojení všech žáků a pedagogických pracovníků školy. Rodiče jsou s MPP průběžně na třídních schůzkách seznamováni.

Prevence rizikového chování zahrnuje především aktivity v těchto oblastech

 • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • agrese, šikana, kyberšikana, násilí
 • kriminality, delikvence a vandalismu
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • spektrum poruch příjmu potravy
 • xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, homofobie
 • komerčního sexuálního zneužívání dětí, sexuální rizikové chování
 • syndromu týraných a zneužívaných dětí
 • záškoláctví
 • sekt a sociálně patologických náboženských hnutí


Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 vychází z těchto materiálů

 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 - 2018
 • Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018
 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Č.j. -21291/2010-28 s účinností k 1.11.2010
 • Metodický pokyn MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení – Č.j. 24 246/2008-6
 • Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance – Č.j. 14 423/1999-22
 • Metodický pokyn MŠMT ČR k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví – Č.j. 10 194/2002-14
 • Směrnice k prevenci rizikového chování – vydané ředitelkou Speciální základní školy a Mateřské školy Teplice s účinností od 1.11.2010
 • Školní preventivní strategie na období 2012 -2015
 • Školní vzdělávací program „Učíme se pro život“ upravující vzdělávání žáků s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, pro žáky základního vzdělávání
 • Školní program proti šikanování (MIŠ)
 • Krizový scénář při vypuknutí skupinového násilí- EMCDDA: tematické dokumenty „Prevence pozdějších návykových poruch u dětí a adolescentů s rizikovým chováním


2. Hlavní cíl

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči projevům rizikového chování. Především má vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům.


2.1. Dílčí cíle
 • dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování
 • systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
 • vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy
 • podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich kompetencí
 • zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence
 • spolupráce s rodiči našich žáků, otevřenost vůči veřejnosti

2.2. Vymezení cílové skupiny
 • žáci I. stupně naší školy – ZŠP, 1. a 2. ročník ZŠ
 • žáci II. stupně naší školy - ZŠP
 • žáci speciálních tříd – PO2, PO3 - ZŠS
 • žáci navštěvující školní družinu
 • žáci přípravného ročníku - PT

3. Koordinace preventivních aktivit na škole

Za koordinaci preventivních aktivit na škole zodpovídá školní metodik prevence Mgr. et Mgr. Daniel Pokorný, jmenovaný do této funkce ředitelkou školy Mgr. Dagmar Kellnerovou. V rámci své činnosti se podílí na analýze současného stavu a zároveň řešení jednotlivých problémů. Školní metodik koordinuje práci jednotlivých učitelů, spolupracuje s výchovnou poradkyní Mgr. Jitkou Mazačovou, s oblastní protidrogovou koordinátorkou PhDr. Zuzanou Řáhovou a dalšími institucemi (PPP, OSPOD, Policie ČR, White Light I., OS Reliéf).

O škole

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace

U Červeného kostela 110/29
415 01 Teplice, Trnovany

Telefon: 417 539 268
E-mail: zvs.aps@seznam.cz

Datová schránka: cu5wq5s

SPONZOŘI A PARTNEŘI